U-Save Valet Parking

U-SAVE PARKING & CAR-VALET SERVICE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI

Bevezetés. A jelen Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) az Austrauto GmbH (a Korneuburgi Regionális Bíróság mint Cégbíróság által FN 485386d cégjegyzékszámon bejegyezve, székhelye: Ausztria, 1300 Bécsi Nemzetközi Repülőtér, Object 134, Parkhaus 4, Car Rental Center 0A2804, nemzetközi adószáma: ATU73093038, telefonszám: +43 1 7007 36540, e-mail: info@usaveaustria.at (a továbbiakban: “U-Save”) és az ügyfél között parkolási szolgáltatás tárgyában létrejött szerződéses jogviszonyban alkalmazandó. A jelen ÁSZF a U-Save és az ügyfél között létrejövő parkolási szerződés szerves részét képezi.

1. Jelen ÁSZF az Austrauto GmbH által U-Save márkanév alatt nyújtott rövid távú parkolóhely bérlés és parkolóinas (valet parking) szolgáltatást szabályozza. A parkoló központi helyszíne Ausztria, 2401 Fischamend, Berggasse 16. szám alatt található.

2. A U-Save által kínált Parking & Car-Valet Service a következőket foglalja magában: (i) az ügyfél autójának a U-Save irodák munkatásai által történő átvétele, (ii) a járműnek a fischamendi parkoló területére vagy a U-Save által az őrzés, tárolás és ellenőrzés idejére alkalmasnak ítélt egyéb parkolóba történő parkolása, illetve (iii) a parkolási időszak végén, az ügyfél visszatérésekor, a járműnek a U-Save irodába történő visszaparkolása, valamint az adott jármű kulcsainak az ügyfél részére történő visszaszolgáltatása. A Parking & Car-Valet Service a jelen szabályzatban meghatározott keretek között és feltételekkel történik, a szolgáltatás online brókerplatformokon keresztül vagy közvetlenül a www.usaveaustria.at weboldalon vásárolható meg. Ha foglalás harmadik személy által történt, úgy az ügyfél a tényleges vásárlón kívül egyetemleges adósként felel minden szerződéses kötelezettségért.

3. A 2. pontban körülírt Parking & Car-Valet Service online értékesítési díjai euróban értendők, tartalmazzák az ÁFÁ-t, és az ügyfél által a szolgáltatás megvásárlásakor megjelölt használati időszaknak megfelelő naptári napokra vonatkoznak. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a megvásárolt naptári napoknál hosszabb időszakra veszi igénybe a parkolást, az ügyfél köteles a gépjármű visszavételekor a többletszolgáltatásból adódó – a honlapon feltüntetett díjtáblázat szerinti, a tényleges parkolási időre érvényes díjnak megfelő mértékű – díjkülönbözetet közvetlenül a parkolóban, vagy online formában megfizetni. Kizárólag bankkártya útján történő fizetés lehetséges, készpénz elfogadására nincs mód.

4. Az ügyfél a Parking & Car-Valet Service-t az online formában elérhető “Általános Értékesítési Feltételek” rendelkezéseivel összhangban és útmutatásai szerint vásárolja meg. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a vásárlás befejeztével – mely a Parking & Car-Valet Service-nél igényelt szolgáltatás díjának megfizetésével zárul – az ügyfél a megvásárolt szolgáltatás főbb adatait összefoglaló visszaigazoló emailt kap kézhez.

5. A Parking & Car-Valet Service szolgáltatását megvásároló ügyfél autójának átadás-átvétele a repülőtéren, a bérautó visszavételek helyszínéül szolgáló parkolóban, a U-Save iroda előtti térségben történik. A járművet a U-Save munkatársai részére átadó személy kijelenti és szavatolja, hogy ő a jármű tulajdonosa avagy felhatalmazott kezelője, és a szerződéses feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. A személyzet a jármű átvételekor az ügyfél jelenlétében felméri a jármű állapotát. A járműnek az osztrák közúti közlekedési törvény (Straßenverkehrsordnung) rendelkezéseinek megfelelően forgalomképes állapotban kell lennie, a gumiabroncs mintázatmélysége meg kell feleljen a törvényi előírásoknak, ennek hiányában a Parking & Car-Valet Service megtagadja a jármű átvételét. Az ügyfél szavatolja, hogy a járműből nem szivárog folyadék. Az ügyfél felelőssége, hogy a jármű tankja legalább körülbelül 15 kilométer megtételéhez elegendő üzemanyagot tartalmazzon. Ennek elmulasztása tankolási pótdíjat vonhat maga után. Ezzel egyidejűleg az ügyfél aláírja az elfogadó lapot, amely többek között tartalmazza az ügyfél személyes adatait, az autó állapotára vonatkozó adatokat és körülményeket, továbbá a jármű visszavételére felhatalmazott személy személyes adatait, feltéve, ha ez különbözik a járművet leadó személytől. Hangsúlyozásra kerül, hogy az átadott járművet kizárólag a személyzet vezeti és parkolja le, és annak visszaszolgáltatása az átadással megegyező helyen történik. A fenti 3. pontban foglaltak sérelme nélkül, a parkolási időszak esetleges meghosszabbítása esetén rögzítésre kerül, hogy a jármű visszavétele céljából az ügyfél – vagy az ügyféltől eltérő személy esetén az elfogadó lapon a jármű visszavételére felhatalmazottként megjelölt személy – a U-Save irodában jelenjen meg, ahol járművének kulcsát a személyzet visszaadja a részére. A járművel a parkolóból történő kihajtást megelőzően az ügyfél (i) ellenőrizni köteles járműve állapotát, (ii) alá kell írnia a vonatkozó visszaadási jegyzőkönyvet, amelyben a jármű állapotát igazolják. Ennek értelmében, a U-Save nem vállal felelősséget az ügyfél által a jármű visszaadását követő napokban felmerült panaszokért. Továbbá, ha az ügyfél elmulasztja aláírni a fenti dokumentumok bármelyikét és/vagy végrehajtani az azokban foglaltakat, a U-Save semmilyen felelősséget nem vállal a járműért és a járműben keletkezett károkért. A U-Save és az ügyfél között létrejött szerződés felhatalmazza a U-Save munkatársait, hogy az ügyfél járművét kizárólag parkolóinas-szolgáltatás céljából vezessék.

6. A Fischamenden található parkoló fedett és szabadtéri parkolóhelyekkel rendelkező bekerített, biztonságos parkoló. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy járművének a U-Save által történő átvétele nem keletkeztet az ügyfél által esetlegesen a jűrműben hagyott árukon és tárgyakon fennálló felügyeleti és őrzési kötelezettséget. Következésképpen, az ügyfél vállalja, hogy mielőtt járművét a parkolóban hagyja, értéktárgyait és személyes holmijait magához veszi, esetleges lopások elkerülése érdekében, amelyekért ismételten kijelentjük, hogy a U-Save semmilyen okból nem vállal felelősséget. Ezen túlmenően szigorúan tilos a járműben hagyni: fegyvert, robbanóanyagot, gyógyszert, mérgező anyagot, bármilyen fajú és típusú állatot, és minden olyan dolgot, amely alkalmas személyi vagy vagyoni kár okozására, amiért az elkövető teljes mértékben felelős. Hangsúlyozásra kerül, hogy a U-Save nem vállal felelősséget a felelős harmadik felek által a járműben okozott károkért, valamint terrorcselekményekből, természeti katasztrófákból, parkoló autókban keletkező tűzből, lopásból, légköri eseményekből, avagy bármely más, vis maior és/vagy előre nem látható egyéb körülményből fakadóan elszenvedett károk esetén. A U-Save nem vállal felelősséget a mechanikai meghibásodásokért, így többek között, de nem kizárólagosan a gumiabroncsok, a motor, a kormánykerék/-oszlop, a sebességváltó, a fogantyúk, a jelzőkarok, a folyadékszivárgás, a szélvédő/ablak sérülése, stb. esetén.

7. Az ügyfél bármilyennemű kárigényét csak és kizárólag a parkolóból a járművel való kihajtást megelőzően, a U-Save személyzeténél tudja előterjeszteni, s a kárigényt az 5. pontban megjelölt visszavételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ügyfél a jármű átadás-átvetelének területén köteles betartani a közúti közlekedésére és a közbiztonságra vonatkozó szabályokat, jelzéseket. Szigorúan tilos (i) az autókulcsok átvételének idejére, az átadás-átvételre és a parkolás céljára kijelölt területen kívüli helyen megállni; (ii) huzamosabb ideig járó motor mellett parkolni, dudálni; és (iii) a járművet forgalmi engedély nélkül, felelősségbiztosítás nélkül és megfelelően kiállított rendszám nélkül átadni.

8. Az ügyfél az autó átadásakor és tényleges visszavételekor köteles figyelemmel lenni a parkolóban található összes felszerelési és berendezési tárgyra. Az ügyfelet terhelik az álala okozott károkból eredő költségek megtérítése.

9.  Az ügyfél köteles betartani az illetékes személyzet utasításait és kéréseit a jármű átadásakor, ellenőrzésekor és visszavételekor elvégzendő mindennemű feladat zökkenőmentes és gyors ügyintézésének lehetővé tétele érdekében.

10.  A védelemhez való jog és a törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségek – ideértve a bírósági jogorvoslatot is – sérelme nélkül, az ügyfél a U-Save-hez fordulhat a kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszai kezelése érdekében.

11.  A U-Save felelősséggel tartozik saját szándékos vagy súlyos gondatlansága esetén, valamint a személyi sérülésekért. Lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése miatti kártérítési igény a szerződésre jellemző előrelátható kárra korlátozódik (ez a felelősségkorlátozás abban az esetben érvényes, ha a fogyasztó a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztó, és csak abban az esetben, ha az U-Save vagy az U-Save-nek felróható magatartást tanusító személyek által okozott károk a U-Save elmaradt haszonért való felelőssége kizárt (ez a felelősségkorlátozás a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő vásárlóra vonatkozik, csak a U-Save vagy olyan személyek által okozott károk esetén, akiknek magatartása a U-Save-nek tulajdonítható).

12.  Az adatvédelmi záradék a szerződések létrehozása és feldolgozása során közvetlenül az ügyfelektől gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, ideértve a nyilvántartásba vett gépjárművel kapcsolatban tárolt adatokat is. Mindez a szerződések és a fizetési igény feldolgozása, a személyazonosság ellenőrzése, a csalások nyomon követése, valamint a szerződéses jogviszony megszűnése előtti, alatti és utáni további kérdések tisztázására szolgál. Az adatkezeléssel kapcsolatban további információk a www.usaveaustria.at weboldalon találhatók.

13.  Az ügyfél nevét, címét és járművének adatait a U-Save indokolt hatósági megkeresés esetén továbbítja az illetékes hatóságnak, harmadik fél jogainak feltételezett megsértése esetén pedig ennek a harmadik félnek (pl. birtoklás megzavarása esetén).

14.  A U-Save fenntartja a jogot, hogy az ügyféllel kötött szerződést és azzal kapcsolatosan őt megillető bármely vagy összes jogát és kötelezettségét harmadik félre ruházza át, vagy azt harmadik féllel gyakoroltassa vagy teljesíttesse.

15.  A jelen szerződés az osztrák jog hatálya alá tartozik, a nemzetközi ajánlott alapelvek és iránymutatások kizárásával. Kizárólagos joghatósággal rendelkezik Bécs (Belváros) város illetékes bírósága. Ha az ügyfél a Fogyasztóvédelmi törvény 14. §-a értelmében fogyasztó, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes bíróság az illetékes. Az ügyfél az említett bíróság előtt indíthat keresetet a U-Save ellen. Követelésekkel szembeni beszámítás csak a U-Save által elismert vagy jogilag megalapozott, nem vitatott követelésekkel szemben lehetséges. A jelen ÁSZF szövegében a személyre vonatkozó kifejezések egyaránt vonatkoznak a férfiakra és a nőkre. A szóbeli biztosítéki megállapodások semmisek, vagy a szerződés aláírásával semmissé válnak. A szerződés módosítását, ideértve ezt a rendelkezést is, írásban kell megtenni. Amennyiben a szerződés vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Foglaljon online!

Az U-Save Valet Parking szabadtéri, valamint fedett parkolóval rendelkező biztonságos parkoló. A parkoló személygépkocsik, kisbuszok és lakókocsik parkolására egyaránt alkalmas. A parkolási szolgáltatóhoz a repülőtéren, közvetlenül a bérautók visszavételének helyszínéül szolgáló Car Return / Rückgabe parkolóban található U-Save irodában tud bejelentkezni járművével, ahol autóját az Ön jelenlétében történő ellenőrzéssel átveszik, majd a terminálhoz sétálhat.

Menü